Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

MAJOWO.CZ

Zásady ochrany osobných údajov verzia 2.0 sú platné od 01.02.2024

Predchádzajúcu verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete tu tu.

§ 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

 1. Zásady ochrany osobných údajov Internetového obchodu nepredstavujú zdroj povinností pre fyzickú osobu, ktorá si prezerá zdroje Internetového obchodu bez vytvorenia zákazníckeho účtu a nákupu (ďalej len: návštevník) a Zákazník internetového obchodu. Slúži len na informačné účely a nie je zmluvou ani predpismi.

 

 1. Všetky výrazy a slová napísané veľkými písmenami (napr. Internetový obchod, Zákazník atď.) je potrebné chápať v súlade s obsahom Pravidiel internetového obchodu.

 

 1. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasmi so spracovaním osobných údajov udelených fyzickou osobou sú právnym základom pre určenie rozsahu činnosti Správcu dobrovoľne vyjadrené súhlasy alebo zákonné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na daný skutkový stav.

§ 2 SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Majowo Sp. z o. so sídlom v Rzeszowe na ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, KRS : 0001014734 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 5170432899, REGON: 524284799 (ďalej len: správca).

 

 1. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov nás prosím kontaktujte na vyššie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: info@majowo.pl.

 

 1. Na uvedenú adresu môžete zaslať aj žiadosť o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o vás máme a na aké účely ich spracúvame.

 

 1. Správca informuje, že ukladá korešpondenciu na štatistické účely a na zlepšenie systému podpory v oblasti GDPR, ako aj v rozsahu riešenia sťažností a prípadných rozhodnutí o administratívnych zásahoch vykonaných na základe hlásení v uvedenom Zákazníckom účte. Takto zhromaždené adresy a údaje nebudú použité na komunikáciu na iné účely ako na spracovanie oznámenia, najmä nebudú použité na marketingové účely ani postúpené tretím stranám.

 

 1. V prípade kontaktu so Správcom za účelom vykonania konkrétnych činností (napr. podanie reklamácie, vrátenie tovaru) môže Správca opätovne požiadať osobu o poskytnutie údajov vrátane osobných údajov, napr.: meno, priezvisko, adresa bydliska, e- mailová adresa -mail, za účelom potvrdenia jej identity a umožnenia spätného kontaktu v danej veci a vykonania požadovanej akcie. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale môže byť nevyhnutné na vykonávanie činností alebo získanie informácií, ktoré danú osobu zaujímajú.

 

 1. Ak ste udelili dodatočný súhlas s naším používaním súborov cookie, naši dôveryhodní partneri môžu byť aj správcami údajov získaných na základe vašej aktivity na internete.

§ 3 ZÍSKAVANIE ÚDAJOV A ÚČEL ICH SPRACOVANIA

 

 1. Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES, ( ďalej: GDPR) a ďalšie ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov aktuálne platné v čase spracúvania konkrétnych údajov.

 

 1. Za osobný údaj sa v súlade s obsahom označených právnych úkonov považuje informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita jednotlivca.

 

 1. Zabezpečujeme, že údaje, ktoré od vás získame, sú dôverné, bezpečné a spracúvané iba v prípade potreby. Údaje spracovávame v súlade so zákonom, pre dotknutú osobu spoľahlivým a transparentným spôsobom. Spracúvame len také údaje a len obsah, ktorý je nevyhnutný na zákonom oprávnený účel, t. j. dôvod spracovania. Osobné údaje sa zhromažďujú s náležitou starostlivosťou a sú primerane chránené pred prístupom neoprávnených osôb. Používame vhodné a primerané bezpečnostné opatrenia a najnovší stav techniky na ochranu osobných údajov pred náhodnou stratou a neoprávneným prístupom, použitím, zmenou alebo zverejnením. Osobné údaje uchovávame spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najviac po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

 

 1. Správca získava informácie o osobných údajoch nasledujúcim spôsobom:

a)     uskutočnením nákupu v Obchode (internetovom obchode) Zákazníkom;

b)     registráciou zákazníckeho účtu;

c)      prostredníctvom dobrovoľného prihlásenia sa na odber noviniek;

d)     dobrovoľným zadaním informácií do e-mailov, do kontaktného formulára a počas telefonických rozhovorov;

e)     zaslaním sťažnosti, žiadosti, dopytu alebo iného listu;

f)      dobrovoľným zadaním informácií do e-mailu zaslaného v súvislosti so želaním nadviazať spoluprácu;

g)     uverejnením názoru na produkt;

h)     prostredníctvom súborov cookie, pixelov alebo podobných internetových technológií.

 

 1. Dovoľujeme si Vás informovať, že účel a rozsah údajov spracúvaných Správcom vyplýva zo súhlasu Návštevníka Webovej stránky alebo Zákazníka alebo zákonných ustanovení a vo vybraných prípadoch je objasnený v dôsledku úkonov vykonaných týmito osobami v Internetovom obchode. alebo iné komunikačné kanály.

 

 1. Poskytnutie osobných údajov Návštevníkom alebo Zákazníkom Internetového obchodu je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre využívanie niektorých funkcionalít Internetového obchodu (napr. zadanie Objednávky Zákazníkom a jej vybavenie alebo registrácia Zákazníckeho účtu).

 

 1. Zakaždým je v Internetovom obchode vopred uvedený rozsah údajov potrebných na uzavretie príslušnej zmluvy (označujeme údaje potrebné na uzavretie zmluvy/využívanie konkrétnej funkcionality), v rámci iných komunikačných kanálov s Návštevníkom resp. zákazníka alebo v Pravidlách. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť efektívneho využívania funkčnosti Webovej stránky, napríklad nemožnosť zadať objednávku.

 

 1. Vaše osobné údaje získava Správca na nasledujúce účely:

 

Účel spracovania

Právny základ

Legitímny účel, ak existuje

Vedenie štatistiky.

umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR.

Mať informácie o štatistikách našich aktivít, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše obchodné aktivity.

Vykonávanie marketingových aktivít pre vlastné produkty a služby bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov.

umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR.

Realizácia marketingových aktivít na podporu podnikania.

Realizácia marketingových aktivít pre vlastné produkty a služby s využitím elektronických komunikačných prostriedkov vrátane profilovania.

umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR však vzhľadom na iné platné predpisy tieto činnosti

najmä zákon o telekomunikáciách a zákon o poskytovaní elektronických služieb, sú vykonávané len na základe súhlasov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Realizácia marketingových aktivít propagujúcich podnikanie pomocou e-mailových adries. Prezentácia reklám, prispôsobenie zliav a akcií.

 

Uverejňovanie názorov v internetovom obchode.

umenie. 6 sekcia 1 písm GDPR.

Prieskum spokojnosti s produktom.

Vybavovanie upozornení zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailových správ, reklamácií a iných požiadaviek. 

umenie. 6 sekcia 1 písm GDPR;

umenie. 6 sekcia 1 písm c GDPR.

Odpovedanie na hlásenia a otázky zaslané e-mailom alebo inou formou, vrátane ukladania citlivých aplikácií a odpovedí s cieľom zachovať princíp zodpovednosti. Vybavovanie žiadostí, odpovedanie na sťažnosti spotrebiteľov. Presadzovanie a obhajovanie nárokov, a to aj od tretích strán.

Služba zákazníckeho účtu.

umenie. 6 sekcia 1 písm GDPR.

 

Uzavretie a implementácia Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (Zákazníckeho účtu) alebo vykonanie úkonu na žiadosť budúceho Zákazníka pred jej uzavretím.

Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.

umenie. 6 sekcia 1 písm b GDPR.

 

Uzavretie a implementácia kúpnej zmluvy alebo prijatie opatrení na žiadosť budúceho zákazníka pred jej uzavretím.

Archivácia predajných dokladov.

umenie. 6 sekcia 1 písm c GDPR.

Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z predpisov, napríklad daňových a účtovných, najmä v prípade platených zmlúv.

 

 1. V prípade dospelého Zákazníka alebo dospelého Návštevníka Webovej stránky s jeho dodatočným súhlasom môžu byť Osobné údaje spracúvané aj za účelom prezentácie, tvorby, poskytovania a realizácie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) venovaných daného Zákazníka ohľadom produktov alebo služieb Správcu a jeho partnerov, prispôsobených v maximálnej možnej miere jeho preferenciám (profilovanie), v dôsledku automatizovaného rozhodovania, ktoré môže mať pre neho právne účinky obdobným spôsobom, napr. prostredníctvom krátkodobej zľavy venovanej výlučne takejto osobe na konkrétny produkt, ktorý si nedávno prezerala v našom internetovom obchode (možnosť nie je dostupná pre plnoleté osoby alebo plnoleté osoby, ktoré s takýmto konaním nesúhlasili) .

 

 1. Newsletter. Ak sa chcete prihlásiť na odber nášho newslettera, musíte nám poskytnúť také údaje, ako sú: vaša e-mailová adresa a potom začiarknite príslušné políčko vyjadrujúce vašu ochotu pripojiť sa k službe Newsletter. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na používanie služby newsletter.

 

Prihlásenie na odber noviniek je možné aj z panela Zákaznícky účet, vyjadrením súhlasu Zákazníkom z úrovne Zákazníckeho účtu, t.j. zaškrtnutím príslušného políčka a uložením týchto informácií do panela Zákaznícky účet.

 

Údaje, ktoré nám poskytnete pri prihlásení sa na odber newslettera, slúžia na to, aby sme vám zasielali newsletter, v ktorom vás informujeme o aktivitách spoločnosti, aktuálnej kolekcii, akciách a zľavách. Právnym základom spracovania v tejto situácii je váš dobrovoľný súhlas vyjadrený pri prihlásení na odber newslettera.

V tomto prípade sú vaše údaje spracúvané za účelom pravidelného zasielania newslettera a základom spracúvania je čl. 6 sekcia 1 písm GDPR, teda váš súhlas vyplývajúci z vašej ochoty službu prijímať.

Údaje budú spracované po dobu trvania newsletteru, pokiaľ sa z odberu neodhlásite skôr, čo bude mať za následok trvalé vymazanie vašich údajov z databázy. Okrem toho môžete kedykoľvek opraviť svoje údaje uložené v databáze newsletterov, ako aj požiadať o ich odstránenie odhlásením sa z odberu newslettera. Máte tiež právo na prenos údajov uvedených v čl. 20 GDPR.

Databáza newsletterov je Správcom vhodne zabezpečená. Newsletter ako databázu prevádzkuje externý subjekt. Odoslané e-mailové správy obsahujú odkazy na skryté obrázky (tzv. sledovací pixel). Okrem základnej funkcie, ktorou je počítanie otvorení e-mailov, sa voliteľne využíva aj na identifikáciu zákazníka a realizáciu marketingových aktivít.

 

 1. E-mailový kontakt.  Pri kontaktovaní prostredníctvom e-mailu nám ako údaj o odosielateľovi správy uvádzate svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Okrem toho môžete v správe uviesť aj iné osobné údaje. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné, aby ste nás kontaktovali.

V tomto prípade sú vaše údaje spracúvané za účelom kontaktovania vás a základom spracúvania je čl. 6 sekcia 1 písm GDPR, t. j. váš súhlas vyplývajúci z vášho želania nás kontaktovať. Právnym základom spracúvania po ukončení kontaktu je oprávnený účel archivácie korešpondencie pre interné účely (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Obsah korešpondencie môže byť archivovaný a nevieme jednoznačne určiť, kedy bude vymazaný, ale bude vymazaný maximálne na 5 rokov. Máte právo požiadať o históriu vašej korešpondencie s nami (ak bola archivovaná), ako aj požiadať o jej vymazanie, pokiaľ jej archivácia nie je odôvodnená našimi prvoradými záujmami.

 

 1. Názory. Ak chcete k záznamu pridať svoj názor na produkt, musíte vyplniť formulár.

 

V tomto prípade sú vaše údaje spracované na umožnenie uverejňovania Názorov a základom pre spracovanie je čl. 6 sekcia 1 písm GDPR, t. j. váš súhlas vyplývajúci z vašej ochoty zverejniť svoj príspevok na našej webovej stránke.

Údaje budú spracovávané po dobu existencie posudku na stránke, pokiaľ predtým nepožiadate o vymazanie posudku, čím dôjde k vymazaniu vašich údajov súvisiacich s posudkom z databázy.

 

Svoje údaje v stanovisku môžete kedykoľvek opraviť, ako aj požiadať o ich vymazanie. Máte tiež právo na prenos údajov uvedených v čl. 20 GDPR.

 

 1. Zákaznícky účet. Vytvorením zákazníckeho účtu na našej webovej stránke nám poskytujete svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko a prípadne dátum narodenia. Je to dobrovoľné, ale nevyhnutné na úspešnú registráciu Zákazníckeho účtu. Potom môžete na paneli zákazníkov zadať aj podrobnosti o adrese.

V tomto prípade sú vaše údaje spracúvané za účelom vedenia Zákazníckeho účtu a základom spracúvania je čl. 6 sekcia 1 písm GDPR, teda váš súhlas vyplývajúci z vôle nastaviť ho.

Údaje budú spracované po dobu trvania Zákazníckeho účtu, pokiaľ predtým nepožiadate o ich vymazanie, čím dôjde k vymazaniu vašich údajov z databázy.

Svoje údaje priradené k Zákazníckemu účtu môžete kedykoľvek opraviť, ako aj požiadať o ich vymazanie. Máte tiež právo na prenos údajov uvedených v čl. 20 GDPR.

Pri vytváraní zákazníckeho účtu môžete – ale nemusíte – súhlasiť s odberom noviniek.

§ 4 KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Správca osobných údajov môže spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

a)     osobné údaje poskytnuté vo formulári pri registrácii Zákazníckeho účtu a zadávaní Objednávok v Internetovom obchode, najmä: e-mailová adresa, meno a priezvisko, dátum narodenia;

b)     osobné údaje vyplnené užívateľom pri využívaní Zákazníckeho účtu, najmä: meno a priezvisko; emailová adresa; adresa bydliska [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina] a v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [NIP];

c)      osobné údaje potrebné na uskutočnenie objednávky, najmä: meno a priezvisko; emailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa bydliska [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina] a v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo [NIP];

d)     osobné údaje poskytnuté na účely používania newslettera, poskytnuté pri použití kontaktného formulára, uverejňovaní názorov a odoslané prostredníctvom e-mailu; či už poskytnuté pri podávaní sťažností, sťažností alebo žiadostí, najmä: meno a priezvisko; emailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina], číslo bankového účtu;

e)     osobné údaje poskytnuté za účelom účasti v súťažiach/propagačných kampaniach: meno a priezvisko; emailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa bydliska [ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina];

f)      ďalšie údaje, najmä získané na základe aktivity Zákazníka na internete, vrátane tých, ktoré sú získané prostredníctvom Internetového obchodu alebo iných komunikačných kanálov so Zákazníkom, pomocou cookies a podobných technológií.

§ 5 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Vaše osobné údaje môžu spracovávať naši partneri a subdodávatelia, teda subjekty, ktorých služby využívame na spracovanie údajov a poskytovanie služieb pre vás. Podľa nášho najlepšieho vedomia všetky subjekty, ktorým zverujeme spracúvanie osobných údajov, garantujú používanie primeraných zákonných opatrení na ochranu osobných údajov a bezpečnostných opatrení.

 

 1. Vaše osobné údaje môže správca preniesť:

a)     štátne orgány alebo iné subjekty oprávnené podľa zákona, za účelom plnenia našich povinností;

b)     Na spracúvaní osobných údajov sa môžu v obmedzenom rozsahu podieľať partneri Správcu, najmä tí, ktorí technicky pomáhajú efektívne prevádzkovať Internetový obchod (napr. podporujú nás pri zasielaní e-mailov, v prípade reklamných aktivít aj v marketingových kampaniach). ), poskytovatelia hostingu alebo služieb ICT, dopravcovia alebo sprostredkovatelia vykonávajúci zásielky Objednávok, subjekty vybavujúce elektronické platby alebo platby platobnou kartou v Internetovom obchode, spoločnosti, ktoré obsluhujú softvér, podporujú Správcu v marketingových kampaniach, ako aj poskytovatelia právnych a poradenských služieb. služby a externé účtovníctvo;

c)      Okrem toho môžeme zdieľať plne anonymizované údaje (údaje, ktoré vás nedokážu identifikovať) so subjektmi, s ktorými spolupracujeme.

 

 1. Správca v rámci marketingových (reklamných) aktivít využíva služby tretích strán, ktoré využívajú cookies, pixely alebo marketingové funkcie podobné cookies v Internetovom obchode. Katalóg týchto subjektov je podrobne uvedený v § 8 týchto zásad.

§ 6 ARCHIVOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Prevádzkovateľ bude uchovávať vaše osobné údaje len dovtedy, kým je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a/alebo na dodržanie právnych a regulačných požiadaviek. Po uplynutí tejto doby Správca Vaše osobné údaje bezpečne vymaže.

 

 1. Údaje uchovávame počas nasledujúcich období:

 

Údaje súvisiace s postupom predaja.

12 rokov

Údaje na marketingové účely.

V prípade spracovania údajov na základe súhlasu - do jeho odvolania.

V prípade spracúvania údajov na základe oprávneného účelu – do vznesenia námietky.

Údaje prenášané pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu.

Po dobu 3 rokov zachovať zásadu zodpovednosti.

Údaje obsiahnuté v názoroch.

V prípade spracovania údajov na základe súhlasu - do jeho odvolania. V prípade spracúvania údajov na základe oprávneného účelu - do vznesenia námietky .

Osobné údaje spojené s cookies a podobnými funkciami.

Do vymazania týchto súborov pomocou nastavení webovej stránky/prehliadača/zariadenia (vymazanie súborov však nie je vždy to isté ako vymazanie Osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov – potom budú osobné údaje vymazané až do vznesenia námietky).

Údaje poskytnuté počas reklamačného konania a iných postupov súvisiacich s nárokmi Zákazníka.

10 rokov

Zostávajúca kategória údajov (okrem údajov zo súborov cookie, o ktorých viac v našich Zásadách používania súborov cookie).

 

5 rokov.

 1. V každom prípade budú osobné údaje uchovávané aj vtedy, keď zákonné ustanovenia (napr. účtovné alebo daňové) zaväzujú Správcu k ich spracovaniu; osobné údaje budeme uchovávať dlhšie v prípade, že Zákazník bude mať voči Správcovi akékoľvek nároky, za účelom uplatnenia nárokov Správcom, alebo za účelom uplatnenia alebo obrany proti nárokom tretích osôb, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä Občianskeho zákonníka.

 

 1. V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelov ich spracovania môžu byť uchovávané po rôznu dobu. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.

§ 7 PRÁVA, PRÍSTUP A AKTUALIZÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, REKLAMÁCIE

 

V zmysle čl. 15 GDPR máte právo získať od správcu osobných údajov informáciu, či sa spracúvajú vaše osobné údaje.

 

Ak Správca spracúva Vaše osobné údaje, máte právo:

a)     prístup k osobným údajom;

b)     získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, o plánovanej dobe uchovávania Vašich údajov alebo o kritériách na určenie tejto doby, o Vašich právach podľa GDPR a o právo podať sťažnosť dozornému orgánu na zdroj týchto údajov o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o zárukách používaných v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európsku úniu;

c)      získať kópiu svojich osobných údajov.

 

Okrem toho môžete požiadať o opravu osobných údajov (článok 16 GDPR), vymazanie osobných údajov (článok 17 GDPR), namietať proti spracovaniu osobných údajov (článok 21 GDPR) a ak je to technicky možné, požiadať o zdieľaný prenos osobné údaje s inou organizáciou (čl. 20 GDPR).

 

Z dôvodu práva byť zabudnutý Správca vaše údaje aktualizuje alebo vymaže, pokiaľ nemá zákonnú povinnosť ich uchovávať na účely podnikania alebo dodržiavania zákona. V niektorých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (článok 18 GDPR). Na Správcu sa môžete obrátiť aj v prípade akýchkoľvek výhrad k spôsobu zhromažďovania, uchovávania alebo používania osobných údajov.

 

Správca sa snaží bezodkladne zvážiť všetky žiadosti týkajúce sa vyššie uvedených operácií s vašimi osobnými údajmi, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti. Vzhľadom na komplikovanosť žiadosti má Správca právo posúdiť Vašu žiadosť v lehote dlhšej ako 30 dní, o čom Užívateľa vopred informuje.

 

Cieľom správcu je definitívne vyriešiť sťažnosti, ale ak stále nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov vášho miestneho úradu na ochranu údajov. V Poľsku je dozorným orgánom v zmysle GDPR predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

§ 8 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV AUTOMATIZOVANÝM SPÔSOBOM,
POLITIKA COOKIES

 

 1. Naša webová stránka, rovnako ako takmer všetky ostatné webové stránky, používa súbory cookie. Zásady používania súborov cookie sa vzťahujú na zákazníkov internetového obchodu aj návštevníkov internetového obchodu, t. j. používateľov, ktorí si prehliadajú obsah obchodu, ale neuskutočňujú nákupy.

 2. Zásady používania súborov cookie sú dokument, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov. Obsah Zásad používania súborov cookie nájdete tu tu .

 3. Webová stránka tiež používa funkcie podobné cookies. Preto by sa na tieto technológie mali primerane vzťahovať aj jednotlivé ustanovenia Zásad používania súborov cookie.

 4. Vybrané súbory cookie spracúvajú vaše osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov z cookies alebo podobných technológií na našej Webovej stránke prebieha za účelom zabezpečenia fungovania Webovej lokality, prispôsobenia Webovej lokality preferenciám Návštevníka a Zákazníka a na analytické účely. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme. Právnym základom spracovania osobných údajov na reklamné účely bude váš dodatočný súhlas vyjadrený výberom a zaškrtnutím políčka počas procesu udeľovania súhlasu s cookies.

 5. Keď Návštevník používa Internetový obchod, súbory cookie sa používajú na identifikáciu jeho prehliadača alebo zariadenia – súbory cookie zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré spravidla nepredstavujú osobné údaje. Niektoré informácie v závislosti od ich obsahu a spôsobu použitia však môžu byť spojené s konkrétnou osobou – priraďovaním určitého správania ku konkrétnemu Návštevníkovi alebo Zákazníkovi, napríklad ich prepojením s údajmi poskytnutými pri registrácii Účtu v Internetovom obchode alebo konkrétnu e-mailovú adresu – a teda považovať za osobný údaj.

 6. Vo vzťahu k informáciám zhromaždeným súbormi cookie, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, platia ustanovenia Zásad ochrany osobných údajov Internetového obchodu týkajúce sa osobných údajov, najmä pokiaľ ide o práva dotknutej osoby.

 7. Webová stránka využíva profilovanie. Vďaka cookies používaným v Internetovom obchode sa Správca môže dozvedieť o preferenciách Návštevníka/Zákazníka – napríklad analýzou toho, ako často navštevuje Internetový obchod a či a aké produkty nakupuje. Analýza online správania pomáha lepšie pochopiť zvyky a očakávania zákazníkov a návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii je možné prezentovať návštevníkom reklamy prispôsobené ich potrebám a záujmom a pripraviť lepšie akcie a prekvapenia pre dospelých návštevníkov, ktorí s tým súhlasili.

§ 9 ZMENY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto podmienky Zásad ochrany osobných údajov 2.0. Platnosť od deň 01.02.2024

 2. Správca vyhlasuje, že má právo vykonávať zmeny v tomto dokumente z dôležitých dôvodov, medzi ktoré patria:

a)     zmeny platných predpisov, najmä v oblasti GDPR, upravujúce práva spotrebiteľov, ovplyvňujúce práva a povinnosti Správcu alebo práva a povinnosti dotknutej osoby;

b)     vývoj elektronických funkcionalít alebo služieb spôsobený pokrokom internetových technológií, vrátane implementácie nových IT, technologických alebo technických riešení na Webovú stránku, ktoré majú vplyv na rozsah týchto Zásad ochrany osobných údajov.

 

 1. Správca sa zaväzuje informovať Užívateľov o akýchkoľvek zmenách vopred a umožniť im prečítať si obsah upraveného dokumentu, napríklad umiestnením jednotného textu Zásad ochrany osobných údajov na hlavnej stránke Webu.

 

 1. V prípade používateľov využívajúcich funkciu newsletter, ak Správca vykoná zásadné zmeny v obsahu Zásad ochrany osobných údajov, bude o nich používateľov informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade akýchkoľvek námietok voči zmene Zásad má Užívateľ právo prestať používať newsletter zaslaním žiadosti o odhlásenie z odberu newslettera alebo požiadaním o vymazanie svojich osobných údajov.