Obchodné podmienky

Dobré ráno,

 

Sme radi, že ste si našli cestu do sekcie právnych dokumentov nášho Obchodu. To znamená, že ste informovaný zákazník, ktorému záleží na vašich spotrebiteľských právach a nakupujete vedome. 

 

V tomto smere máme dobrú správu: v našom obchode nám záleží nielen na kvalite produktov a priateľskej obsluhe, ale aj na vašich právach pri nákupe online.

 

Nezabudnite, že ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad alebo produktov ponúkaných v našom internetovom obchode, môžete nás kontaktovať. Nenechávame žiadnu otázku nezodpovedanú.

 

+420 210 023 936

info@majowo.pl  

Majowo Sp. z o. o .

ulica Ciasna 3

35-232 Rzeszów, Poľsko 

 

Predpisy vo verzii 2.0 sú účinné od 01.02.2023

 

PRAVIDLÁ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

MAJOWO.CZ

 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

V prvej časti Predpisov sa predstavíme, popíšeme najjednoduchší spôsob, ako nás kontaktovať a prediskutujeme najdôležitejšie definície, ktoré nájdete v tomto dokumente.

 

1.1.   Internetový obchod je dostupný na adrese: majowo.cz a jeho rozšírenia.

1.2.   Internetový obchod prevádzkuje: Majowo Sp. z o. so sídlom v Rzeszowe na ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, KRS: 0001014734 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 5170432899, REGON: 524284799, (Ďalšie: Predajca).

1.3.   Kontakt s internetovým obchodom je možný:

  1. na e-mailovej adrese: info@majowo.pl

  2. telefonicky : +420 210 023 936 (call centrum otvorené od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 od pondelka do piatku, okrem sviatkov);

  3. pomocou korešpondenčnej adresy: Majowo Sp. z o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Poľsko

  4. pomocou iných komunikačných prostriedkov dostupných v Internetovom obchode, ako je kontaktný formulár.

1.4.   Prijatie Pravidiel je dobrovoľné, ale nevyhnutné na používanie vybraných funkcií Internetového obchodu (napr. vytvorenie zákazníckeho účtu alebo uskutočnenie nákupu).

1.5.   Predpisy sú bezplatne dostupné v internetovom obchode spôsobom, ktorý používateľom umožňuje:

a.    oboznámenie sa s jej obsahom,

b.   zaznamenanie jeho obsahu vytlačením alebo uložením na externé médium, napríklad stiahnutím vo formáte PDF,

c.    zoznámte sa s jej aktuálnou a predchádzajúcou verziou.

1.6.   DEFINÍCIE. Vždy, keď sú ďalej v predpisoch použité nasledujúce vety napísané veľkým písmenom, mali by sa chápať v zmysle uvedenom nižšie, pokiaľ kontext ich použitia jasne neuvádza inak:

a.      PROPAGAČNÁ KAMPAŇ - osobitné podmienky predaja Produktov alebo poskytovania služieb navrhnuté Predávajúcim v konkrétnom čase, pri ktorých môže Zákazník využiť podmienky v nich uvedené, ako je napríklad zníženie Ceny za Produkt alebo propagačná súprava alebo zníženie/žiadne náklady na dopravu. Podrobnosti o propagačnej kampani sa riadia pravidlami promo akcie v súlade s informáciami dostupnými v internetovom obchode. V prípade propagačnej kampane majú ustanovenia pravidiel propagačnej kampane prednosť pred ustanoveniami týchto pravidiel.

b.     BOK – Zákaznícka kancelária internetového obchodu, ktorá poskytuje informácie o činnostiach vykonávaných internetovým obchodom, vrátane ponúkaných produktov a vykonávania objednávok.

c.      CENA - výška hrubej odmeny (vrátane dane) uvedená v českých korunách, ktorá patrí Predávajúcemu za prevod vlastníctva Produktu na Zákazníka v súlade s Kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na doručenie, pokiaľ podmienky Akčnej kampane platné v danom čase v Internetovom obchode neustanovujú inak.

d.     ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; alebo právnická osoba konajúca prostredníctvom oprávnenej osoby (2); alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej spôsobilosť na právne úkony priznáva zákon; s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Ak je Zákazník fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, zaväzuje sa na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb/Zmluvy o predaji získať právne účinný súhlas svojho zákonného zástupcu a tento súhlas poskytnúť pri každej žiadosti Predávajúceho.

e.      SPOTREBITEĽ - fyzická osoba, ktorá uzatvára s podnikateľom právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jeho podnikateľskou činnosťou alebo v rámci samostatného výkonu povolania v zmysle § 2 zákona. 1 spisov. a) príkaz č. 634/1992 So. o ochrane spotrebiteľa .

f.      ZÁKAZNÍKOVÝ ÚČET – Elektronická služba; súbor zdrojov označených individuálnym menom (Login) a Heslom poskytnutým Zákazníkom v IT systéme Predávajúceho, umožňujúci Zákazníkovi využívať ďalšie funkcionality Internetového obchodu. Zákazník získava prístup k Účtu pomocou Prihlasovacieho mena a Heslo. Zákazník sa prihlási do svojho účtu po registrácii v Internetovom obchode. Účet vám umožňuje ukladať a uchovávať informácie o údajoch o adrese Zákazníka pre zasielanie Produktov, prístup k histórii objednávok a ďalším službám poskytovaným Predávajúcim.

g.     KOŠÍK – Elektronická služba sprístupnená každému Zákazníkovi, ktorý používa Internetový obchod, umožňujúca mu jednoducho zadať Objednávku jedného alebo viacerých Produktov, príležitostne zadať zľavové kódy umožňujúce zníženie ceny za podmienok uvedených v samostatných pravidlách propagačných kampaní, zobraziť súhrn z Ceny jednotlivých Produktov a všetkých Produktov spolu (vrátane prípadných nákladov na dopravu). Košík tiež umožňuje zisťovať a upravovať údaje Objednávky, najmä: množstvo Produktov, dodaciu adresu, fakturačné údaje, spôsob doručenia, spôsob platby. V rámci služby Košík môže Predávajúci zaslať Zákazníkovi e-mail o produktoch, ktoré zostali v Košíku alebo o transakcii, ktorá bola neúspešná/odmietnutá sprostredkovateľom platby (transakčný e-mail). Košík zhromažďuje ponuky predložené Zákazníkom na uzavretie Kúpnej zmluvy, t.j. v rámci jednej Objednávky možno podať viac ponúk na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

h.     PRIHLÁSENIE – Používateľské meno zákazníka uvedené v obchode pri vytváraní zákazníckeho účtu.

i.       NEWSLETTER - Elektronická služba, ktorá umožňuje všetkým registrovaným Používateľom dostávať pravidelné informácie o Internetovom obchode, najmä o Produktoch, aktuálnych aktivitách, marketingových kampaniach, trendoch v odvetví a Propagačných kampaniach, na e-mailovú adresu poskytnutú Používateľom s vyjadrením Používateľa. súhlas.

j.       PRODUKT – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim, za úhradu Ceny. Výrobok je tovarom v zmysle § 2 ods 1 spisov. f) zákon č. 634/1992 So. o ochrane spotrebiteľa.

k.     PREDPISY – tento dokument špecifikuje okrem iného: pravidlá pre uzatváranie kúpnopredajných zmlúv a pravidlá pre poskytovanie a používanie služieb sprístupnených Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu Používateľom a Zákazníkom. Nariadenia vymedzujú práva a povinnosti Užívateľa, vrátane Zákazníka a Predávajúceho.

l.       INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový predajný web prevádzkovaný Predávajúcim v českom jazyku.

m.   PRODUKTOVÁ STRÁNKA – stránka v Internetovom obchode, ktorá obsahuje podrobné informácie o Produkte.

  1. OBSAH/OBSAH - textové, grafické alebo multimediálne prvky (napr. informácie o Produktoch, Produktové fotografie, propagačné videá, popisy, komentáre), vrátane diel v zmysle zákona o autorskom práve a súvisiacich právach a obrázkov fyzických osôb, ktoré sú zverejnené a distribuované v rámci Internetového obchodu Predávajúcim, zmluvnými partnermi Predávajúceho, Zákazníkom alebo inou osobou využívajúcou Internetový obchod, resp.

o.     PREDAJNÁ ZMLUVA - kúpnopredajná zmluva v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, týkajúca sa predaja Produktu Predávajúcim Zákazníkovi za zaplatenie Ceny plus prípadné ďalšie poplatky vrátane nákladov na dopravu, ktorej podmienky sú uvedené v najmä v týchto nariadeniach. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zákazníkom a predávajúcim s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku po prijatí objednávky predávajúcim za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Kúpna zmluva špecifikuje najmä Produkt, jeho hlavné vlastnosti, Cenu, náklady na dopravu a ďalšie dôležité podmienky. Každý produkt je predmetom samostatnej kúpnej zmluvy. V rámci funkcionality Internetového obchodu si Predávajúci môže z objektívnych (fakticky odôvodnených) dôvodov vyhradiť uzatvorenie len jednej Zmluvy pre viacero Produktov z dôvodu priameho vzťahu medzi Produktmi - napr. Pravidlá kampane.

p.     ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – poskytovanie služieb elektronicky Predávajúcim Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu. V rozsahu, v akom sú služby poskytované subjektmi spolupracujúcimi s Predávajúcim, sú príslušné ustanovenia týkajúce sa pravidiel používania týchto služieb zahrnuté v predpisoch týkajúcich sa poskytovania služieb týmito subjektmi.

q.     POUŽÍVATEĽ – fyzická osoba prehliadajúca zdroje Internetového obchodu, bez potreby vytvorenia Zákazníckeho účtu a nákupu.

r.      OBJEDNÁVKA - prejav vôle Zákazníka vyjadrujúci priamu vôľu uzavrieť Zmluvu o predaji na diaľku, zadaný s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, s uvedením Produktu, na ktorý Zákazník podáva ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy a údajov Zákazníka potrebných na prípadné uzatvorenie a uzavretie Kúpnej zmluvy. Objednávka každého Produktu bude považovaná za nezávislú ponuku Zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy (technické uľahčenie). Počas Akčnej kampane môže Predávajúci v rámci funkcionality Internetového obchodu z objektívnych dôvodov podmieniť uzatvorenie jednej Kúpnej zmluvy na viacero Produktov v rámci Akčného setu, a to z dôvodu priameho vzťahu medzi Produktmi. Objednávka môže mať pridelené jedno číslo a všetky ponuky budú spracované paralelne. Prijatím objednávky sa rozumie uzavretie kúpnej zmluvy.

 

2.  PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

V pravidlách používania nášho Obchodu vysvetľujeme, aké minimálne technické požiadavky musíte splniť, aby ste jeho funkcionalitu mohli bez problémov využívať.

 

2.1.   Minimálne technické požiadavky na zariadenie Používateľa umožňujúce úplné a správne používanie Internetového obchodu:

a.    zariadenie s prístupom na internet;

b.   najnovšia verzia webového prehliadača;

c.    aktívny e-mailový účet (e-mailová adresa) za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu, prihlásenia sa na odber noviniek alebo nákupu.

2.2.   Predávajúci nezaručuje, že používanie Internetového obchodu bude bezchybné a bez technických prerušení. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť prístup do Internetového obchodu bez toho, aby o tom musel Zákazníkov vopred informovať. Predávajúci sa bude snažiť o okamžité obnovenie prevádzky Internetového obchodu.  Technické prestávky by nemali mať vplyv na realizáciu už zadaných Objednávok.

2.3.   Predávajúci nezodpovedá za obsah iných webových stránok a portálov, na ktoré môže byť Zákazník presmerovaný pomocou odkazov umiestnených v Internetovom obchode (napr. kuriérske spoločnosti alebo operátori platieb).

 

3.  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

 

V tretej časti predstavujeme elektronické služby dostupné v našom Obchode. Elektronická služba je napríklad nákupný košík alebo newsletter. Vysvetľujeme, ako podávať sťažnosti na Elektronické služby.

 

3.1.   Predávajúci poskytuje prostredníctvom Internetového obchodu Používateľom vrátane Zákazníkov nasledujúce Elektronické služby, ktoré nevyžadujú úhradu Ceny:

a.      vedenie Zákazníckeho účtu, v prípade jeho registrácie;

b.     umožniť Zákazníkom zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy o predaji za podmienok stanovených v týchto pravidlách;

c.      umožnenie Zákazníkom využívať služby nákupného košíka;

d.     umožňuje pridávať názory na zakúpené produkty;

e.      umožnenie prezerania obsahu uverejneného v obchode vrátane marketingového obsahu;

f.       Kontaktný formulár;

g.     Newsletter.

 

Zákaznícky účet

 

3.2.   Predávajúci ďalej poskytuje zákazníkom, ktorí si vytvorili zákaznícky účet prostredníctvom internetového obchodu, nasledovné služby:

a.      udržiavanie relácie Zákazníka po prihlásení sa do Účtu (pomocou prehliadača);

b.     uloženie a sprístupnenie Zákazníkovi prostredníctvom Účtu histórie objednávok;

c.      umožnenie zmien údajov Zákazníka v rámci Zákazníckeho účtu;

d.     prístup k zľavovým kupónom prideleným Zákazníkovi;

e.      prístup k zoznamu želaní zákazníka;

f.       prístup k oznamovacej schránke;

g.     prístup k zoznamu predobjednávok;

h.     možnosť pridávať rozšírené recenzie s fotografiami; 

i.       možnosť stiahnutia osobných údajov spracúvaných Predávajúcim. 

3.3.   Používanie účtu je možné po tom, čo zákazník vykoná nasledujúce kroky:

a.    vyplnením registračného formulára uvedením kontaktného mena, mena, priezviska, e-mailovej adresy a poskytnutím hesla a vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov, akceptovaním ustanovení týchto Nariadení a Zásad ochrany osobných údajov;

b.   potvrdenie ochoty vytvoriť zákaznícky účet aktiváciou odkazu v e-maile prijatom na uvedenú e-mailovú adresu ( proces dvojitej kontroly );

c.    úspešná registrácia, ktorá bude potvrdená e-mailom z Centra služieb zákazníkom internetového obchodu.

3.4.   Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá okamihom, keď Zákazník obdrží potvrdenie o registrácii zákazníckeho účtu, ktoré Predávajúci zašle na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom. Účet je poskytovaný bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať Účet (odstúpiť z Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Predávajúcemu (napr. pomocou komunikačných prostriedkov popísaných v bode 1.3 Pravidiel.

3.5.   Predávajúci môže vypovedať Užívateľovi služby zmluvu o poskytovaní služby Zákaznícky účet so sedemdňovou výpovednou lehotou a tiež môže Užívateľovi Služby obmedziť prístup k časti alebo všetkým funkcionalitám z dôležitých dôvodov, t.j. o hrubom porušení týchto Pravidiel Používateľom služby, t.j. v situáciách, keď Používateľ služby ( uzavretý katalóg): používa Zákaznícky účet spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami platných právnych predpisov a porušuje práva tretích osôb, v rozpore s ustanoveniami Predpisov, ako aj v rozpore so zvyklosťami a zásadami spoločenského spolužitia prijatými v tomto smere, najmä poskytuje nezákonný obsah a tiež v prípade organizačných alebo obchodných zmien v spoločnosti Predávajúceho.

 

Košík

 

3.6.   Používanie košíka začína, keď zákazník pridá do košíka prvý produkt.

3.7.   Košík je služba poskytovaná bezplatne po dobu, v ktorej sa v Košíku Používateľa nachádzajú nezakúpené Produkty. Po zadaní objednávky a úspešnom zaplatení je služba dokončená.

3.8.   Zákazník môže samostatne opraviť zadané údaje v paneli „Košík“ pridaním alebo odstránením danej položky z košíka. Vymazanie danej položky môže mať za následok automatické odstránenie inej položky z košíka v dôsledku priameho vzťahu medzi produktmi. Košík tiež umožňuje zisťovať a upravovať údaje objednávky, najmä: dodaciu adresu, fakturačné údaje, spôsob doručenia, spôsob platby a pridávanie zľavových kódov.

 

Newsletter

3.9.       Služba Newsletter spočíva v prijímaní v nej registrovaných Používateľov (príjemcov služieb), ktorí poskytli Predávajúcemu (Poskytovateľovi služby) svoju e-mailovú adresu, a to elektronicky, a to aj prostredníctvom automatické volacie systémy  obchodné informácie o produktoch a službách predávajúceho a partnerov predávajúceho, najmä informácie o ich aktuálnej ponuke, akciách, zľavách a akciách marketing (e-mailový marketing);

3.10.    Používanie služby Newsletter je možné po tom, čo Používateľ vykoná nasledujúce kroky:

a.      zaškrtnutím príslušného políčka, aby ste mohli dostávať obchodné informácie prostredníctvom zvoleného komunikačného kanála, napríklad pri registrácii zákazníckeho účtu alebo výberom príslušnej možnosti v zákazníckom paneli na zákazníckom účte;

b.         prijatie ustanovení týchto pravidiel (vrátane dodatočne prostredníctvom kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný Predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu Používateľom Služby – ak bola takáto funkcionalita sprístupnená) a potvrdenie o prečítaní Zásad ochrany osobných údajov. Poskytovateľ služieb môže poskytnúť aj iné spôsoby akceptovania ustanovení pravidiel.

3.11.    Služba Newsletter je poskytovaná na dobu neurčitú.

3.12.    Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu sa odhlásiť zo služby Newsletter (odstúpiť zo služby), a to najmä zaslaním žiadosti o prerušenie poskytovania služby Newsletter na kontaktné údaje uvedené v bode. 1.3 Predpisov alebo kliknutím na deaktivačný odkaz obsiahnutý v e-maile zaslanom Zákazníkovi v rámci služby Newsletter. Zrušenie odberu jedného z kanálov služby Newsletter spôsobom uvedeným vyššie automaticky neznamená odhlásenie sa z iných kanálov služby Newsletter.

3.13.    Predávajúci môže vypovedať zmluvu o poskytovaní služby Newsletter kedykoľvek s jednomesačnou výpovednou lehotou zo závažných dôvodov, ktorými sa rozumie (uzavretý katalóg):

a.      zmena právnych ustanovení upravujúcich poskytovanie elektronických služieb predávajúcim, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti uvedené v zmluve alebo zmena výkladu vyššie uvedených právnych ustanovení v dôsledku rozsudkov, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní úradov súdu, alebo orgány kompetentné v danej oblasti;

b.     zmena spôsobu poskytovania služieb spôsobená výlučne technickými alebo technologickými dôvodmi (najmä aktualizácia technických požiadaviek uvedených v týchto nariadeniach);

c.      zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Nariadení, zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcionalít alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Nariadenia Poskytovateľom služby.

3.14.    Vyhlásenie Poskytovateľa služby v rozsahu uvedenom v ods vyššie sa zasiela na e-mailovú adresu, ktorú Používateľ služby uviedol pri registrácii do služby Newsletter.

3.15.    Predávajúci môže vypovedať Užívateľovi služby zmluvu o poskytovaní služby Newsletter so sedemdňovou výpovednou lehotou alebo mu odoprieť ďalšie právo na používanie služby Newsletter a tiež môže obmedziť jeho prístup k časti alebo celému obsahu uvedeného vyššie. z dôležitých dôvodov, t. j. v prípade hrubého porušenia týchto Pravidiel Príjemcom služby, t. j. v situáciách, keď Príjemca služieb (uzavretý katalóg): používa Newsletter spôsobom, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a porušuje práva tretích osôb. strany, v rozpore s ustanoveniami Nariadení, ako aj v rozpore so zvyklosťami a zásadami prijatými v tejto súvislosti sociálne spolužitie, najmä poskytuje nezákonný obsah.

 

Sťažnosti na elektronické služby

3.16.    Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb je možné uplatniť akoukoľvek formou (telefonicky, písomne na adresu Predávajúceho alebo e-mailom). Odporúča sa použiť komunikačné prostriedky uvedené v bode 1.3 pravidiel.

3.17.    Vzor reklamačného formulára je k dispozícii podľa pravidiel. 

3.18.    Predávajúci odpovedá na reklamáciu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

4.  PODMIENKY OBJEDNÁVKY A UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

 

Toto je veľmi dôležitá časť Predpisov, v ktorej vysvetľujeme, ako si môžete zakúpiť naše Produkty, t. j. zadať objednávku a následne uzavrieť kúpnu zmluvu. 

 

4.1.   Informácie uvedené v Internetovom obchode predstavujú iba výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle adresovanej Predávajúcim Používateľom, vrátane Zákazníkov, a nie ponuku v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4.2.   Hlavné vlastnosti služby vrátane predmetu služby a spôsobu komunikácie s Používateľom sú špecifikované na Produktovej stránke alebo iným spôsobom vhodným pre daný Produkt v rámci Internetového obchodu. Ak Produkt nemá špecifické vlastnosti, vlastnosti alebo funkcie, Predávajúci o tom Užívateľa pred zadaním Objednávky jednoznačne informuje.

4.3.   V rámci vývoja Produktov alebo služieb dostupných v Internetovom obchode a vzhľadom na ich špecifickosť môže Predávajúci zaviesť obmedzenia na spôsoby zadávania Objednávok na konkrétne Produkty. Ak je súčasne zadaných niekoľko Objednávok, z ktorých aspoň jedna podlieha vyššie uvedenému obmedzeniu, môže to ovplyvniť dostupnosť spôsobov zadávania Objednávok aj pre zostávajúce Objednávky.

4.4.   K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po zadaní objednávky zákazníkom.

 

Zadávanie objednávok

 

4.5.   Predávajúci umožňuje Užívateľovi uskutočniť Objednávku prostredníctvom Internetového obchodu nasledujúcim spôsobom:

a.      Zákazník pridá vybraný Produkt (alebo Produkty) do košíka a následne prejde na objednávkový formulár (nákupná cesta);

b.     Používateľ, ktorý je prihlásený do svojho Zákazníckeho účtu, potvrdzuje, že údaje potrebné na uskutočnenie Objednávky sú v objednávkovom formulári aktuálne.

c.      Používateľ, ktorý nemá Zákaznícky účet, musí vyplniť objednávkový formulár samostatne v rozsahu potrebnom na zadanie Objednávky. Formulár musí obsahovať nasledujúce údaje o Zákazníkovi: meno a priezvisko, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: miesto a spôsob dodanie Produktu/y, spôsob platby. 

d.         V každom prípade uvedenie neaktuálnych alebo nepravdivých údajov pri vypĺňaní objednávkového formulára môže znemožniť vykonanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

e.          Pri vypĺňaní Objednávkového formulára je potrebné zvoliť spôsob úhrady Ceny a uviesť spôsob doručenia Produktu, ak podlieha preprave.

f.          Zákazník odošle Predávajúcemu Objednávku (predloží ponuku). V prípade Zákazníka, ktorý nemá Účet a predtým neprijal Nariadenia, sa vyžaduje prijatie Nariadení a prečítanie Zásad ochrany osobných údajov.

g.         V závislosti od zvoleného spôsobu platby za Objednávku môže byť Zákazník za účelom vykonania platby presmerovaný na webové stránky externého poskytovateľa platobných služieb . Predávajúci v reakcii na Objednávku bezodkladne zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník na tento účel uviedol, automatickú správu s potvrdením prijatia Objednávky alebo správu informujúcu o potvrdení prijatia Objednávky spolu s potvrdením o prijatí Objednávky. uzavretie Kúpnej zmluvy.

4.6.       V prípade, že Predávajúci nepotvrdí prijatie Objednávky spôsobom uvedeným v bode 4.6 v poriadku, Predávajúci Po overení objednávky predávajúci bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu správu na zadanú e-mailovú adresu s:

a.       potvrdenie prijatia jednej alebo viacerých individuálnych ponúk produktov predložených v rámci objednávky a potvrdenie uzavretia kúpnej zmluvy (prijatie objednávky na produkty uvedené v správe); alebo

b. informácie o nemožnosti prijať všetky ponuky na Produkty predložené v rámci Objednávky, napríklad z dôvodu nezaplatenia.

4.7.       Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením ponuky (ponúk) z Objednávky, t. j. odoslaním vyššie uvedenej e-mailovej správy Zákazníkovi ohľadom Produktov v nej uvedených.

4.8.       Zadaním objednávky vyjadrujete súhlas so zaslaním vyúčtovania/faktúry, opravnej faktúry a duplikátov týchto dokumentov v elektronickej forme na uvedenú e-mailovú adresu. Spolu s potvrdením Objednávky Predávajúci zasiela vyúčtovanie/faktúru. Zákazník zároveň vyhlasuje, že vyššie uvedené elektronické faktúry bude dostávať na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4.9.       Ak nie je možné prijať všetky alebo niektoré ponuky predložené v rámci objednávky, BOK bude kontaktovať zákazníka za účelom:

a.      informovanie Zákazníka o nemožnosti akceptovať všetky ponuky predložené na základe Objednávky; alebo

b.     informovanie Zákazníka prostredníctvom poskytnutého telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy o nedostatku Produktu, na ktorý sa Objednávka vzťahuje a navrhnutie Produktu s podobnými vlastnosťami. V takom prípade, ak zákazník súhlasí s výmenou Produktov v rámci zadanej Objednávky, bude Predávajúcim upravená.

c.      potvrdenie Zákazníka o vôli dokončiť Objednávku v časti, v ktorej Predávajúci súhlasil s prijatím ponúk na uzavretie Kúpnej zmluvy. Zákazník môže následne zadanú Objednávku zrušiť v celom rozsahu (v rámci všetkých ponúk), čím nie je dotknuté jeho právo na odstúpenie od zmluvy. Zrušenie Objednávky Zákazníkom zbavuje Predávajúceho povinnosti pokračovať v jej realizácii. V prípade zrušenia Objednávky platí nasledujúci bod.

4.10.  Ak nie je možné akceptovať ponuky/y predložené v rámci Objednávky, Kúpna zmluva v rozsahu Produktov označených BOK nie je uzavretá a Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 dní, vráti uhradené platby. Zákazníkom Zákazníkovi v rozsahu, v akom nie je uzatvorená Kúpna zmluva.

4.11.  Bez ohľadu na to môže Predávajúci informovať Zákazníka o stave Objednávky, a to najmä zasielaním správ na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu, SMS alebo telefonicky.

4.12.  Predávajúci sa snaží zabezpečiť dostupnosť všetkých Produktov a realizáciu Kúpnej zmluvy. V prípade nemožnosti poskytnutia služby v mimoriadnych alebo nepredvídaných situáciách a v iných zákonom stanovených situáciách sa môžu uplatniť príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä pokiaľ ide o povinnosť bezodkladne vrátiť Spotrebiteľovi výhodu.

4.13.  Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dopravu a prípadne ďalšie náklady na voliteľné platené služby vybrané Zákazníkom. Predávajúci môže v rámci svojho výberu určiť hranicu minimálnej hodnoty Objednávky, pri ktorej je doprava Produktov bezplatná. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní Produktu, ako aj o nákladoch na doručenie a iných nákladoch, a ak nie je možné výšku týchto poplatkov určiť, o povinnosti ich uhradiť pred odoslaním objednávky a pred uzavretím predaja. Dohoda.

4.14.              Pre získanie faktúry je Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom, povinný kontaktovať Predávajúceho za účelom získania faktúry za uhradené Objednávky.

4.15.  Akcie platné v Internetovom obchode nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je v ustanoveniach Akcie výslovne uvedené inak.

 

5.  SPÔSOB A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA PRODUKT

 

Sme flexibilní – náš obchod umožňuje rôzne spôsoby platby. Skontrolujte, ako môžete zaplatiť za objednávku.

 

5.1.   Predávajúci poskytuje zákazníkovi rôzne spôsoby platby za objednávku prostredníctvom dôveryhodných platobných sprostredkovateľov:

a.    platba platobnou kartou;

b.   platba pri osobnom odbere. 

5.2.   Možné aktuálne spôsoby platby sú špecifikované v internetovom obchode a prezentované pred zadaním objednávky zákazníkom a pred uzavretím kúpnej zmluvy. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť od spôsobu doručenia zvoleného Zákazníkom alebo od vlastností Produktu. Dostupné spôsoby platby sa môžu zmeniť, ak je súčasne zadaných niekoľko objednávok, najmä z dôvodu produktov, na ktoré sa vzťahujú.

5.3.   Ak Predávajúci neobdrží platbu Zákazníka, BOK môže Zákazníka kontaktovať, aby mu pripomenul platbu a opustený košík, a to aj zaslaním e-mailu (transakčného e-mailu). Nezaplatenie v rámci 2 dní od zadania objednávky a potom v ďalších 2 dní bude mať za následok neakceptovanie ponuky predloženej Zákazníkom ako súčasť Objednávky. Objednávateľ môže tiež do doručenia informácie o odoslaní Objednávky bez akýchkoľvek následkov zrušiť Objednávku kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom BOK, čím nie je porušené jeho právo na odstúpenie od zmluvy.

 

6.  CENA, SPÔSOB A DÁTUM DODANIA PRODUKTU

 

Dodanie produktu je veľmi dôležitou súčasťou vybavenia objednávky. Tovar sa Vám snažíme doručiť čo najrýchlejšie.

 

6.1.   Produkt je doručovaný prostredníctvom externej spoločnosti - poštového operátora (napr. kuriérska spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá vyzdvihuje tovar na mieste), ktorú si Zákazník vybral pri zadávaní objednávky.

6.2.   Dodanie produktu zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ zákazník nezadal objednávku s doručením zdarma, po splnení kritérií bezplatného doručenia alebo počas Akčnej kampane na bezplatné doručenie. Aktuálne dostupné náklady na doručenie Produktu sú Zákazníkovi oznámené pred zadaním objednávky a uzavretím kúpnej zmluvy.

6.3.   Dostupné spôsoby doručenia môžu závisieť od spôsobu platby zvoleného zákazníkom alebo od vlastností Produktu. Dostupné spôsoby doručenia sa môžu zmeniť, ak je súčasne zadaných niekoľko objednávok, najmä z dôvodu produktov, na ktoré sa vzťahujú.

6.4.   Zvyčajne doručujeme do 7 pracovných dní od dátumu potvrdenia objednávky. Celková dodacia lehota objednaného Tovaru pozostáva z:

a.      čas prípravy objednávky na expedíciu Predávajúcim (do 4 pracovných dní odo dňa potvrdenia Objednávky Predávajúcim). V prípade objednania viacerých Produktov bude Objednávka odoslaná na doručenie po príprave Produktu s najdlhším časom prípravy;

b.     a dodacia lehota Produktu vybranou kuriérskou spoločnosťou alebo iným poštovým operátorom. Dodacia lehota kuriérskou spoločnosťou alebo poštovým operátorom je uvedená vo fáze zadávania objednávky a závisí od typu objednaného produktu a termínov danej kuriérskej spoločnosti alebo iného poštového operátora.

6.5.   V núdzových situáciách môže byť dodacia lehota predĺžená, o čom bude Predávajúci Zákazníkov informovať (napr. obdobie predaja, dovolenkové obdobie, nepredvídané okolnosti ako vypuknutie pandémie).

6.6.   V prípade predĺženia lehoty prípravy Objednávky alebo lehoty dodania Produktu si Predávajúci vyhradzuje právo kontaktovať Zákazníka a informovať ho o dôvode meškania a novom plánovanom termíne dodania.

6.7.   Dodacia lehota objednávky sa môže predĺžiť v prípade Produktov, ktoré vyžadujú personalizáciu na žiadosť Zákazníka. O termíne odoslania bude Zákazník informovaný na Produktovej karte alebo pri zadávaní Objednávky.

6.8.   Pri preberaní zásielky s Produktom od kuriéra alebo poštového operátora, ak je to možné, by si Zákazník mal u prepravcu overiť, že Produkt bol doručený v celku, bez závad. Ak dôjde k zničeniu Produktu prepravcom, je potrebné spísať škodový protokol a informovať Predávajúceho.

6.9.   Kuriérske spoločnosti, poštoví operátori a spoločnosti prevádzkujúce odberné miesta majú svoje predpisy týkajúce sa spôsobu poskytovania doručovacej služby (vrátane prípadných reklamácií ohľadom doručenia, času a spôsobu nahlásenia prípadného poškodenia zásielky a iných dôležitých záležitostí) - podrobné informácie v tejto súvislosti nájdete na stránkach doručovacích spoločností. Pred výberom spôsobu doručenia si prečítajte tieto obchodné podmienky.

 

7.  NÁZORY ZVEREJNENÉ V INTERNETOVOM OBCHODE

 

Náš obchod, podobne ako mnoho iných subjektov elektronického obchodu, zhromažďuje názory na produkty s cieľom merať spokojnosť zákazníkov. Snažíme sa, aby bol tento proces čo najtransparentnejší. Záleží nám na spoľahlivých názoroch. Preto v tejto časti Predpisov vysvetľujeme, aké pravidlá platia v našom Obchode počas procesu uverejňovania názorov a komentárov.

 

7.1.   Všetky názory zákazníkov na produkty zakúpené v internetovom obchode sú overené. Internetový obchod získava názory iba od ľudí, ktorí skutočne nakúpili.

7.2.   Po obdržaní objednaných Produktov môže byť Zákazník vyzvaný, aby dobrovoľne pridal svoj názor na zakúpený Produkt.

7.3.   Zákazník môže pridať názor na Produkty prostredníctvom formulára na vyjadrenie, ktorý je k dispozícii na produktovej karte v Internetovom obchode;

7.4.   Zákazník vyplnením formulára na vyjadrenie súhlasí so zverejnením subjektívneho obsahu o zakúpenom Produkte a poskytnutím osobných údajov v rozsahu potrebnom na zaslanie stanoviska.  V závislosti od prijatého mechanizmu spätnej väzby môže byť Zákazník požiadaný o zanechanie komentára, počtu hviezdičiek (napr. od 1 do 5) alebo o označenie miery spokojnosti alebo nespokojnosti s Produktom.

7.5.   Názory uverejnené v Internetovom obchode nie sú žiadnym spôsobom sponzorované a ich obsah nemá vplyv na podmienky budúcich zmlúv uzatvorených s Predávajúcim.

7.6.   Internetový obchod zverejňuje všetky názory, pozitívne aj negatívne, pokiaľ ich obsah neporušuje ustanovenia Nariadení alebo platných právnych predpisov.

7.7.   Názory uverejnené v Internetovom obchode podliehajú overeniu, aby sa zabezpečilo, že ich pripravili Zákazníci, ktorí si Produkt skutočne zakúpili. vyššie overenie sa vykonáva porovnaním údajov zákazníkov nakupujúcich recenzované produkty s údajmi ľudí, ktorí uverejnili stanovisko. V prípade zákazníkov, ktorí dostanú e-mail so žiadosťou o vyjadrenie, garantujeme, že takýto e-mail dostanú iba ľudia, ktorí nakúpili a dostali Produkt.

 

8.  REKLAMÁCIA PRODUKTU

 

Veľkú pozornosť venujeme precíznosti našich produktov. Ak však máte nejaké výhrady k zakúpenému tovaru, overte si, ako u nás jednoducho reklamovať.

 

8.1.   Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený zakúpený Produkt reklamovať za podmienok uvedených v tomto bode.

8.2.   Predávajúci zodpovedá za súlad služby so zmluvou, najmä je povinný dodať Zákazníkovi Produkt bez vád a v súlade s uzatvorenou Kúpnou zmluvou. Predávajúci nezodpovedá za nesúlad Produktu so Zmluvou, ak bol Spotrebiteľ zreteľne poučený o tom, že sa konkrétna vlastnosť Produktu odchyľuje od požiadaviek na súlad so Zmluvou, a najneskôr v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy Dohoda, výslovne a samostatne akceptovala jej vlastnosti.

8.3.   Predávajúci zodpovedá za nesúlad Produktu so Zmluvou existujúcou v čase jeho dodania Spotrebiteľovi a zverejnený do 2 rokov od tohto momentu.

8.4.   V prípade kúpy použitý tovar lehota uvedená v písm vyššie je obmedzený na 1 rok. 

8.5.   Sťažnosť môže Zákazník podať akoukoľvek formou. Odporúčame vám podať sťažnosť pomocou foriem komunikácie dostupných v bode 1.3 Nariadení.

8.6.   V prípade nesúladu tovaru so zmluvou môže spotrebiteľ požadovať:

a.     jeho oprava

b.   alebo vymeniť.

Predávajúci môže vykonať výmenu, ak spotrebiteľ požaduje opravu, alebo môže vykonať opravu, ak spotrebiteľ požaduje výmenu, ak uvedie tovar do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si spotrebiteľ zvolil:

a.    je nemožné

b.   alebo by to vyžadovalo nadmerné náklady pre Predávajúceho.

Ak oprava a výmena nie je možná alebo by si predávajúci vyžiadal nadmerné náklady, môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou.

Predávajúci opraví alebo vymení tovar na svoje náklady v primeranej lehote od momentu, kedy bol Predávajúci informovaný Spotrebiteľom o nesúlade tovaru so zmluvou. Spotrebiteľ je povinný dať tovar, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, k dispozícii predávajúcemu. Predávajúci odoberá tovar na vlastné náklady.

8.7.   Spotrebiteľ má tiež právo podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, ak:

a.      predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s § 2170 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,

b.   porucha sa prejavuje mnohokrát,

c.    vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, príp

d.   z vyjadrenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že ​vada nie je odstránená v primeranej lehote alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

8.8.   Ak Spotrebiteľ predloží vyhlásenie o znížení ceny, sumy splatné v dôsledku uplatnenia tohto práva budú vrátené Zákazníkovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Zákazníka o znížení ceny Predávajúcim. Vrátenie peňazí bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, ktorý Zákazník použil pri platbe za tovar, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s iným spôsobom vrátenia. 

8.9.       Ak Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v situáciách uvedených v písm. 8.7 Poriadku, Zákazník bezodkladne vráti tovar predávajúcemu. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru za okolností uvedených v predchádzajúcej vete znáša predávajúci. Predávajúci vráti kúpnu cenu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo dokladu o jeho vrátení.

8.10.    Zákazníkovi sa odporúča v popise reklamácie uviesť:

(1)     informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu vady; (2) požiadať, ako uviesť Produkt do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásením o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy

(2)     z kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva reklamáciu (meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) - uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú len odporúčaniami a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných bez odporúčaného popisu reklamácie.

8.11.    Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť prejednaná a spotrebiteľ o nej musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade uplynutia platnosti vyššie uvedeného Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

8.12.    Sťažnosť podaná Podnikateľom bude posúdená bez zbytočného odkladu.

8.13.    Predávajúci poskytuje Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré obsahuje dátum uplatnenia reklamácie Spotrebiteľom, jej obsah, spôsob vybavenia reklamácie požadovaný Spotrebiteľom a kontaktné údaje za účelom poskytnutia informácií o spôsobe vybavenia reklamácie. sa bude brať do úvahy.

8.14.    Predávajúci vydá zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonávanie opráv.

 

9.      MIMO SÚDNE METÓDY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A UPLATŇOVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 

Veríme, že v prípade rozdielnosti názorov s klientom sa oplatí porozprávať a snažiť sa o vzájomnú dohodu priateľsky. Pozrite sa, ako môžeme vyriešiť spor.

 

9.1.       Použitie mimosúdnych prostriedkov na vybavovanie sťažností a uplatňovanie nárokov je dobrovoľné. Nasledujúce ustanovenia slúžia na informačné účely a nepredstavujú povinnosť predávajúceho použiť mimosúdne prostriedky na riešenie sporov. Vyhlásenie Predávajúceho o súhlase alebo odmietnutí účasti v konaní o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov predkladá Predávajúci v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči, ak spor nebol vyriešený na základe sťažnosti podanej spotrebiteľom.

9.2.   Ak dôjde medzi nami a spotrebiteľom k spotrebiteľskému sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie sporu s tým, že spor postúpi určenému subjektu. na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, t.j.

 

Česká obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR

       Štěpánská 796/44

       110 00 Praha 1

 

E-mail: adr@coi.cz

Webstránka: adr.coi.cz

 

9.3.   Ak chcete využiť mimosúdne riešenie sporov, môžete využiť aj informácie dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

10.   PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE)

 

Vieme, že spotrebitelia chcú niekedy uplatniť svoje zákonné právo na vrátenie. Toto plne chápeme. Overte si, ako rýchlo a jednoducho s nami môžete odstúpiť od zmluvy na diaľku.

 

10.1.        Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov ustanovených zákonom, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia zakúpeného Produktu.

10.2.        Na dodržanie lehoty stačí, aby Spotrebiteľ predložil Predávajúcemu vyhlásenie pred jej uplynutím. Spotrebiteľ môže predložiť akékoľvek jasné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

10.3.        Prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy je možné podať prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorého vzor nájdete nižšie v Pravidlách. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné podať akoukoľvek formou s použitím údajov uvedených v bode 1.3 Nariadení, ale použitie formulára nám pomôže spracovať váš prípad rýchlejšie.

10.4.        Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie Produktu (náklady na spätnú prepravu od Spotrebiteľa Predávajúcemu).

10.5.        Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu (splnomocnenca) prevezme produkty, a v prípade kúpnej zmluvy, ktorá sa vzťahuje na množstvo produktov dodávaných samostatne , v dávkach alebo po častiach - od prevzatia posledného produktu, šarže alebo časti.

10.6.        Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od kúpnej zmluvy, vrátiť tovar predávajúcemu. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť výrobok pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť produkt na adresu: Majowo Sp. z o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Poľsko. 

10.7.    Vrátený produkt by mal spotrebiteľ zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

10.8.    V prípade účinného odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzatvorenú.

10.9.    Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov). vyplývajúce zo spôsobu doručenia, ktorý si Zákazník zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode). Predávajúci môže odoslanie vrátenia peňazí odložiť až do prevzatia vráteného tovaru alebo nám pošlete potvrdenie o odoslaní balíka, podľa toho, čo nastane skôr.

10.10. Ak Spotrebiteľ uplatní zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, Predávajúci mu vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký Spotrebiteľ použil, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý mu nespôsobuje žiadne náklady.

10.11. V prípade, že Spotrebiteľ uplatní zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, zodpovedá Spotrebiteľ za zníženie hodnoty výrobku v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti výrobku alebo v súvislosti s nesprávnym používaním výrobku. starostlivosť o produkt alebo nesprávne zabalenie produktu pri jeho vrátení Predávajúcemu.

10.12. Náklady na vrátenie Produktu hradí Zákazník.

10.13. Spotrebiteľ nemá právo na zákonné právo na odstúpenie od zmluvy za týchto okolností:

a.        ak je prekročená 14-dňová lehota na informovanie predávajúceho o vôli odstúpiť od kúpnej zmluvy;

b.       v prípade nákupu Produktov predávaných v uzavretých obaloch, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť po poškodení obalu Spotrebiteľom, ak boli Zákazníkom rozbalené;

c.      v situáciách uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka

 

11.   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

V tejto časti uvádzame, aké práva duševného vlastníctva na našej webovej stránke chránime a aké pravidlá musíte dodržiavať.

 

11.1.    Všetky práva k Internetovému obchodu, najmä vlastnícke autorské práva, práva duševného vlastníctva k jeho názvu, internetovej doméne, ako aj formulárom, právnym dokumentom, logám, ochranným známkam, textu, grafike, fotografiám a inému obsahu zverejnenému Predávajúcim, patria predávajúceho a môžu byť použité iba spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi.

11.2.    Je zakázané kopírovať, reprodukovať, upravovať, reprodukovať alebo distribuovať akúkoľvek časť Internetového obchodu, Služby alebo jej prvkov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, s výnimkou prípadov výslovne povolených príslušnými zákonmi a týmito Nariadeniami. Predávajúci môže podniknúť kroky, a to aj prostredníctvom súdneho konania, na ochranu svojich vlastných záujmov a záujmov zákazníkov internetového obchodu.

11.3.    Údaje Internetového obchodu môžu byť použité na komerčné účely po predchádzajúcom upozornení Predávajúceho a získaní jeho písomného súhlasu.

 

12.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Skontrolujte, ako sa staráme o vaše osobné údaje.

 

12.1.    Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené v dokumente „ Zásady ochrany osobných údajov".

12.2.    Pravidlá používania cookies na Webovej stránke sú uvedené v dokumente „ Zásady používania súborov cookie".

 

13.   USTANOVENIA PLATNÉ PRE ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SPOTREBITEĽMI

 

Ak nakupujete v našom obchode a nie ste spotrebiteľ - táto časť predpisov je určená Vám.

 

13.1.    Tento bod Nariadenia a ustanovenia v ňom obsiahnuté sa vzťahujú iba na Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.

13.2.    Zákazník, ktorý je Podnikateľom, je povinný nahlásiť a reklamovať vadu Produktu ihneď po jej zistení, najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia Produktu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Predávajúci zbavuje zodpovednosti za predmetnú vadu.

13.3.    Keď Predávajúci uvoľní Produkt dopravcovi, výhody a bremená súvisiace s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu prechádzajú na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom. Predávajúci v takom prípade nezodpovedá za stratu, stratu alebo poškodenie Produktu vzniknuté od jeho prevzatia na prepravu až do jeho doručenia Zákazníkovi a za prípadné omeškanie s prepravou zásielky.

13.4.    Predávajúci ani jeho zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a splnomocnenci nezodpovedajú Objednávateľovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, splnomocneným zástupcom a/alebo splnomocnencom za akúkoľvek škodu vrátane ušlého zisku, pokiaľ škoda nebola spôsobená nimi úmyselne.

13.5.    V každom prípade určenia zodpovednosti Predávajúceho, jeho zamestnancov, splnomocnených zástupcov a/alebo splnomocnencov je táto zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý nie je Spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, obmedzená - a to ako v rámci jednej reklamácie, tak aj pre všetky nároky celkom - do výšky zaplatenej Ceny a nákladov na doručenie podľa poslednej Kúpnej zmluvy a pokrýva len skutočne vzniknutú škodu.

13.6.    Akékoľvek spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho.

13.7.    Vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, môže Predávajúci kedykoľvek zmeniť Pravidlá na základe všeobecne platných právnych ustanovení.

 

14.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

14.1.    Verzia predpisov 2.0. nadobudne platnosť dňom 01.02.2024

14.2.    Predpisy sú dostupné v češtine.

14.3.    Vo veciach, ktoré tieto Nariadenia neupravujú, sa použijú ustanovenia všeobecne platného práva.

14.4.    Pokiaľ kogentné právne ustanovenia neustanovujú inak, rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých na základe týchto Nariadení je české právo.

14.5.    Ak ustanovenia kogentného práva krajiny obvyklého pobytu Zákazníka ustanovujú pre Zákazníka výhodnejšie podmienky ako ustanovenia poľského práva a ustanovenia týchto Predpisov, budú sa uplatňovať ustanovenia právneho poriadku krajiny obvyklého pobytu Zákazníka. uplatniť.

14.6.    Obsah týchto Predpisov sa môže zmeniť v situácii, keď Predávajúci upraví spôsob alebo rozsah svojej podnikateľskej činnosti alebo v dôsledku právnych zmien, ktoré majú za následok potrebu zapracovania Predpisov do všeobecne platného práva. O prípadných zmenách bude Internetový obchod informovať Používateľov zverejnením informácií na webovej stránke Internetového obchodu a v prípade Používateľov s aktívnym Zákazníckym účtom – formou e-mailu. Každá osoba, ktorá obdrží vyššie uvedenú správu, bude môcť podať vyhlásenie o ukončení zmlúv o poskytovaní elektronických služieb (najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia správy) realizovaných na základe týchto pravidiel. Ustanovenia Predpisov platné v čase zadania Objednávky sa vzťahujú na Objednávky zadané pred nadobudnutím účinnosti zmien Predpisov.

 

Predchádzajúce verzie pravidiel:

Predpisy 1.0 účinné do 31.01.2024 <link>

 

Odkaz na formuláre:

Súhrnné zásady podávania sťažností

Reklamačný formulár

Skrátená politika vrátenia tovaru

Formulár na odstúpenie od zmluvy